Gebruiksvoorwaarden

Toestemmingen voor websitegebruik
Als gebruiker van de website gaat u ermee akkoord deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en niet voor enig commercieel gebruik te gebruiken. U gaat ook akkoord:
 • dat de website niet zal worden gebruikt voor commerciële activiteiten of inspanningen, zowel in Australië als internationaal, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Mag of hun genomineerde;
 • dat de website niet zal worden gebruikt als een manier om materiaal te verspreiden dat lasterlijk, racistisch, beledigend of obsceen kan zijn jegens een persoon of groep mensen, of als een manier om anderen te bedreigen of mogelijk schadelijke informatie te verspreiden;
 • dat de inhoud van de website en de persoonlijke gebruikersinformatie op de website niet zullen worden gebruikt voor wervingsdoeleinden van derden via e-mail of andere communicatie;
 • dat er geen onaangename inhoud wordt geüpload en op de website wordt geplaatst, zoals audio, video of inhoud die materiaal bevat dat op enigerlei wijze gewelddadig, grafisch, seksueel expliciet of obsceen is;
 • dat er geen inhoud op de website wordt geplaatst die een strafbaar feit zou kunnen uitsluiten door het aanmoedigen van of het geven van instructies voor het plegen van een activiteit waarvan bekend is dat deze in strijd is met de wet;
 • dat er geen inhoud op de website wordt geplaatst die mogelijk de rechten van een partij zou kunnen schenden en een kwestie van aansprakelijkheid zou kunnen veroorzaken voor u of Happy Mag volgens lokale, provinciale, nationale en internationale wetten, waaronder rechten op intellectueel eigendom, vertrouwelijkheid en privacy;
 • dat er geen inhoud op de website zal worden geplaatst die, naar het oordeel van Happy Mag, beledigend of onaangenaam kan zijn of het plezier van gebruikers van de website kan beperken;
 • dat u afziet van het aanmaken van een account, inclusief een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee iedereen behalve uzelf de website kan gebruiken; en
 • dat u uw identiteit niet vervormt of zich zodanig gedraagt ​​dat anderen een verkeerde indruk krijgen van wie u bent tijdens het gebruik van de website.
 1. Minimale leeftijdsvereisten
Als websitegebruiker bevestigt u dat u de minimumleeftijd van 13 jaar overschrijdt of toestemming heeft van ouder of voogd.
Gebruikersnamen en wachtwoorden
Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van de Happy website, moet u mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Als zodanig is het u verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan een derde partij bekend te maken en stemt u ermee in uw gegevens te beschermen door ze vertrouwelijk te houden. Als u enige reden heeft om aan te nemen dat uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn gestolen of anderszins gecompromitteerd, stemt u ermee in om Happy Mag onmiddellijk op de hoogte te stellen. Ook als de website wordt gebruikt door een derde die daartoe niet bevoegd is, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle website-activiteiten die plaatsvinden onder uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Bij het selecteren van uw gebruikersnaam en wachtwoord en het aanmaken van uw persoonlijke profiel, gaat u ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen:
 • informatie gebruiken die wordt beschermd door een derde partij, zoals een naam of handelsmerk
 • iemand misleiden door te beweren een persoon of entiteit te zijn die u niet bent
 • woorden gebruiken die voor een derde als beledigend of onsmakelijk kunnen worden beschouwd
 1. Beveiliging
Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw activiteiten op geen enkele manier de beveiligingsfuncties die voor de website zijn gemaakt, uitschakelen, omzeilen of anderszins belemmeren. Bovendien zullen uw activiteiten op de website niet in strijd zijn met andere belangrijke functies, zoals die welke plagiaat van website-inhoud voorkomen of die anderszins beperkingen opleggen aan hoe de website-inhoud kan worden gebruikt.
 1. Verantwoordelijkheid voor inhoud
Happy Mag beoordeelt geen door gebruikers gegenereerde inhoud die is geüpload of geplaatst op de website, en dergelijke inhoud weerspiegelt op geen enkele manier het beleid van onze organisatie. Als enige inhoud die op een door een gebruiker gegenereerde module is geplaatst, als onjuist, aanstootgevend of anderszins ongepast wordt beschouwd, gaat u ermee akkoord dat Happy Mag geen wettelijke verantwoordelijkheid heeft jegens u of de onrechtmatige inhoud. Bovendien, als dergelijke inhoud wordt ontdekt op een door gebruikers gegenereerde module, aanvaardt Happy Mag geen verplichting om deze te verwijderen of te wijzigen. Als u ongepaste inhoud op door gebruikers gegenereerde modules zou ontdekken, stemt u ermee in dit onmiddellijk aan Happy Mag te melden.
 1. Het gebruik van Content
U stemt ermee in dat u geen inhoud op de door gebruikers gegenereerde modules die niet van u is, mag gebruiken, kopiëren, downloaden, verspreiden of anderszins delen. Indien vereist door een bevoegde wetshandhavingsfunctionaris of overheidsvertegenwoordiger, stemt u ermee in dat Happy Mag de inhoud, informatie of documentatie die u op de door de gebruiker gegenereerde module hebt geplaatst, vrijgeeft of gepaste toegang verleent.
 1. Intellectuele eigendom van inhoud
De gebruikersinhoud die u plaatst of uploadt (dat wil zeggen, de inhoud, informatie en ander materiaal dat u op door gebruikers gegenereerde modules plaatst) is eigendom van u en deelt u graag met Happy Mag. Als zodanig stemt u ermee in om Happy Mag het recht te verlenen om uw gebruikersinhoud wereldwijd te gebruiken, aan te passen, te kopiëren, te delen en te distribueren, zonder beperkingen en voor altijd naar ons goeddunken. Om welke reden dan ook, kan dit het recht voor Happy Mag omvatten om uw gebruikersinhoud met een derde partij te communiceren. Bij het uploaden en plaatsen van uw gebruikersinhoud op de door gebruikers gegenereerde modules, en bij het delen van de licentie van dergelijke inhoud met Happy Mag, gaat u ermee akkoord dat al dergelijke inhoud uw eigendom is. Verder stemt u ermee in dat de inhoud die u uploadt en plaatst op de door gebruikers gegenereerde modules geen inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief rechten op intellectueel eigendom, vertrouwelijkheid of privacy. Mocht u het plaatsen van dergelijke inhoud noodzakelijk vinden, of bij het licentiëren of delen van dergelijke inhoud met Happy Mag, gaat u ermee akkoord dat het uw verplichting is om de nodige royalty's of vergoedingen te betalen die als gevolg hiervan worden gemaakt. Voor inhoud die u op door gebruikers gegenereerde modules plaatst die anders niet onder deze voorwaarden vallen, behoudt Happy Mag zich alle oorspronkelijke rechten daarop voor. U stemt ermee in dat u de morele rechten op alle inhoud verkrijgt voordat u deze plaatst of uploadt naar door gebruikers gegenereerde modules van alle auteurs of eigenaren van de inhoud volgens de Copyright Act 1968. Bovendien moeten de auteurs en eigenaren van de inhoud ook toestemming geven op de volgende handelingen of nalatigheden van Happy Mag op de gebruikersinhoud:
 • dat Happy Mag gebruikersinhoud mag kopiëren, publiceren of delen zonder de naam van de auteur die de inhoud oorspronkelijk heeft gemaakt, te hoeven vrijgeven; en
 • dat Happy Mag wijzigingen aan de gebruikersinhoud mag aanbrengen, waaronder het toevoegen, verwijderen of bewerken van delen van de inhoud of het wijzigen van de tekst of de structuur en het formaat van de inhoud.
 1. Inhoud verwijderen
Hoewel Happy Mag de inhoud die u op de door de gebruiker gegenereerde module plaatst niet beoordeelt en geen aansprakelijkheid aanvaardt voor dergelijke inhoud, gaat u ermee akkoord dat wij ons het recht voorbehouden inhoud te verwijderen die wij ongepast achten. Verder behoudt Happy Mag zich het recht voor om u te verbieden verdere berichten te plaatsen op door gebruikers gegenereerde modules zonder dat hiervoor een reden nodig is.
 1. Website disclaimers
Waar dit wettelijk is toegestaan, behoudt Happy Mag zich het recht voor om alle garanties, voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de door de gebruiker gegenereerde modules uit te sluiten, ongeacht of deze worden geïmpliceerd of opgelegd door een statuut, gewoonterecht, gewoonte of enig ander type overeenkomst. Daarnaast gaat u akkoord met de volgende specifieke voorwaarden:
 • Happy Mag garandeert of vertegenwoordigt geen van de inhoud of informatie die is geüpload naar de door de gebruiker gegenereerde modules, die in zijn oorspronkelijke vorm op de website worden weergegeven. Dit betekent dat Happy Mag niet verantwoordelijk is voor onnauwkeurig, gedateerd of foutief materiaal op de door gebruikers gegenereerde modules. Bovendien garandeert Happy Mag niet dat de door de gebruiker gegenereerde modules vrij zijn van fouten en soepel werken;
 • mocht u verliezen lijden tijdens uw activiteiten op de door gebruikers gegenereerde modules, of door koppelingen met sites van derden die beschikbaar zijn vanaf of waarnaar wordt verwezen op de modules, dan stemt u ermee in dat Happy Mag geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u heeft;
 • Happy Mag certificeert of doet geen aanbevelingen voor advertenties of promoties die op de door gebruikers gegenereerde modules kunnen worden geplaatst, en is als zodanig niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot de soorten producten of diensten van derden die worden geadverteerd;
 • Happy Mag is niet verantwoordelijk voor meningen, adviezen of andere informatieve inhoud die wordt gepost op de door gebruikers gegenereerde modules, en is niet aansprakelijk jegens u of enige gebruiker die dergelijke inhoud plaatst;
 • Happy Mag is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u als u onnauwkeurig, beledigend of aanstootgevend materiaal tegenkomt dat is gepost of geüpload naar de door de gebruiker gegenereerde modules; en
 • mocht enige voorwaarde of garantie worden geïmpliceerd door wetgeving in deze algemene voorwaarden, en dergelijke wetgeving omzeilt bepalingen gevonden in een contract, die de toepassing van, uitoefening van of de aansprakelijkheid onder de voorwaarde of garantie uitsluit of wijzigt, dan die voorwaarde of garantie wordt hierbij geacht te zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid die Happy Mag heeft jegens enige schending van een voorwaarde of garantie zal in dit geval beperkt zijn tot een of meer van de volgende opties naar onze keuze:
Betreffende goederen:
 1. ofwel vervanging of levering van gelijkwaardige goederen;
 2. het uitvoeren van reparaties aan de goederen;
 3. het dekken van de kosten in verband met vervanging of aanschaf van gelijkwaardige goederen;
 4. het dekken van de kosten die gepaard gaan met het laten repareren van de goederen; en
Wat betreft diensten:
 1. het een tweede keer leveren van de diensten; of
 2. om de kosten te dekken die gepaard gaan met het meer dan één keer leveren van de diensten.
 1. Aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk toegestaan, wijst Happy Mag elke aansprakelijkheid jegens u af die zou kunnen voortvloeien uit uw activiteiten op de door gebruikers gegenereerde modules, of in verband met deze algemene voorwaarden. Dit omvat alle soorten directe, indirecte, incidentele of gevolgschade of -schade, zoals winstderving, reputatieschade, corruptie van gegevens, verlies van zakelijke of zakelijke kansen, verlies van spaargeld of verlies van goodwill. Deze verliezen en schade kunnen direct of indirect ontstaan ​​tijdens het gebruik van de door gebruikers gegenereerde modules of in verband met deze algemene voorwaarden.
 1. Vrijwaring van Happy Mag
Met betrekking tot de door gebruikers gegenereerde modules, stemt u ermee in om Happy Mag te verzekeren, te beschermen en te vergoeden als we verantwoordelijk worden gehouden voor claims, kosten, vergoedingen, schade en aansprakelijkheden die ontstaan ​​als gevolg van:
 • gebruikersinhoud die u hebt gepost en die Happy Mag bewaart, verwerkt, gebruikt, opslaat, ophaalt of deelt. Hieronder vallen ook alle gegevens, documenten of bescheiden die u aan Happy Mag verstrekt;
 • u een van deze algemene voorwaarden schendt; of
 • elke andere activiteit die u uitvoert op de door de gebruiker gegenereerde modules voor zover toegestaan ​​door de wet.
 1. Privacybeleid
Met betrekking tot al uw persoonlijke informatie en gegevens die door Happy Mag worden verzameld, erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze worden behandeld volgens de regels die worden bepaald door ons privacybeleid. U kunt een kopie van ons privacybeleid bekijken hier
 1. Gebruikersgeschillen
Mocht er een geschil ontstaan ​​tussen u en andere websitegebruikers, dan stemt u ermee in dat Happy Mag niet verantwoordelijk is voor het toezicht houden op, bemiddelen, oplossen of beslechten van dergelijke geschillen.
 1. Wijzigingen op de website
Happy Mag heeft het recht om deze door de gebruiker gegenereerde modulevoorwaarden op elk moment te wijzigen en zal de nieuwe voorwaarden op de website plaatsen. U stemt ermee in dat u, door de door gebruikers gegenereerde modules te gebruiken na het plaatsen van herziene voorwaarden, deze erkent en accepteert. Voor elke keer dat u de door gebruikers gegenereerde modules gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u de algemene voorwaarden leest voordat u doorgaat met uw activiteiten.
 1. Bestuur
U stemt ermee in dat, door gebruik te maken van de door gebruikers gegenereerde modules en door deze algemene voorwaarden te accepteren, de wet van New South Wales van toepassing is op alle gebruikers volgens de wet van de rechtbanken van New South Wales en het Gemenebest van Australië. Zonder de juiste schriftelijke toestemming gaat u ermee akkoord af te zien van het toewijzen van of omgaan met het voordeel van deze algemene voorwaarden; Happy Mag is echter niet beperkt als het gaat om het toewijzen van of omgaan met de voordelen van deze algemene voorwaarden. Mocht Happy Mag falen of aarzelen om een ​​bepaald recht uit te oefenen, dan stemt u ermee in dat dat niet hetzelfde is als afstand doen van dat recht. Mocht een recht worden uitgeoefend, dan stemt u ermee in dat dit niet betekent dat hetzelfde recht in de toekomst niet kan worden uitgeoefend, of dat enig ander recht in de toekomst niet kan worden uitgeoefend. Als Happy Mag ervoor kiest om afstand te doen van een bepaald recht, wordt die afstand pas van kracht als deze schriftelijk is vastgelegd. In combinatie met het privacybeleid en alle andere documenten vertegenwoordigen deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen u, de websitegebruiker en Happy Mag in zijn geheel. Dat wil zeggen, de overeenkomst heft alle eerdere toezeggingen, overeenkomsten of verklaringen op, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk zijn gedaan. Eventuele wijzigingen aan deze algemene voorwaarden kunnen alleen door Happy Mag worden aangebracht in overeenstemming met artikel 14 van deze algemene voorwaarden. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan zal een dergelijke bepaling worden verwijderd. Alle overige bepalingen van deze voorwaarden blijven echter onverminderd van kracht. U erkent en gaat ermee akkoord dat geen enkele informatie, materiaal of andere inhoud in deze algemene voorwaarden mag worden beschouwd als een partnerschap, joint venture, dienstverband of enig ander type relatie tussen de betrokken partijen.

 Algemene voorwaarden voor advertenties
We Are Happy Media Pty Ltd (Happy Media, Happy Mag) en de klant (“u”) willen een overeenkomst aangaan met betrekking tot reclame, contentintegratie en creatieve diensten die we aan u kunnen leveren voor gebruik op het Happy Media-netwerk van eigendom, geëxploiteerde of gecommercialiseerde websites, mobiele sites en applicaties (samen het Happy Media Network).
1. OVERZICHT
1.1 De overeenkomst
De Overeenkomst omvat:
 • a) deze boekingsvoorwaarden
 • b) de voorwaarden van de Plaatsingsopdracht(en);
 • c) elk Kredietaanvraagformulier; en
 • d) indien u een voorkeursbureau bent, eventuele speciale voorwaarden die we zijn overeengekomen.
1.2 Gehele overeenkomst van partijen
Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere besprekingen, mededelingen of andere documenten met betrekking tot de levering van de Diensten.
2. DEFINITIES
In deze Overeenkomst hebben de volgende woorden deze betekenis, tenzij de context anders vereist:
Advertentiekopie betekent al het door u verstrekte reclame-, marketing- of ander materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen en URL's) voor publicatie op een van onze sites in de vorm en op de manier die door ons is goedgekeurd;
Gelieerde onderneming betekent elke juridische entiteit die eigendom is van, eigendom is van, of algemeen eigendom is van ons, en omvat alle gerelateerde lichamen van dergelijke juridische entiteiten;
Goedgekeurd bureau betekent elke klant die reclamebureaudiensten levert aan zijn klanten en die bij ons is geregistreerd als een goedgekeurd bureau;
Annuleringskosten betekent de geschatte kosten en kosten die we redelijkerwijs hadden verwacht te hebben ontvangen voor het leveren van diensten, maar voor uw late annulering, inclusief onze kosten voor het produceren van aangepast materiaal en onze kosten voor het publiceren van aangepast materiaal of reclame-exemplaren op basis van de toepasselijke invoegopdracht ;
Vertrouwelijke informatie betekent:
 • a) de voorwaarden van de Overeenkomst; en
 • b) alle informatie van vertrouwelijke aard die door de bekendmakende partij aan de ontvanger is bekendgemaakt of gecommuniceerd, inclusief financiële en prijsgegevens; bedrijfsplannen; beleid; leveranciers; uitvindingen; productinformatie en informatie over de marketing- en/of promotionele activiteiten van een partij, maar sluit alle informatie uit die de ontvanger kan vaststellen:
  • i. algemeen beschikbaar is of wordt in het publieke domein, anders dan door een schending van deze Overeenkomst of enige vertrouwelijkheidsverplichting jegens de bekendmakende partij;
  • ii. aan de ontvanger bekend is of wordt uit een andere bron dan de bekendmakende partij anders dan door schending van een geheimhoudingsplicht jegens de bekendmakende partij;
  • iii. is of is onafhankelijk ontwikkeld of verworven door de ontvanger; of
   schriftelijk is goedgekeurd door de bekendmakende partij voor openbaarmaking door de ontvanger;
Creatieve diensten betekent ontwerp, digitale strategie, productie en promotionele diensten die we leveren voor interactieve media, inclusief maar niet beperkt tot het creëren, produceren en vermarkten van aangepast materiaal, reclamemarketingcampagnes, e-direct marketing, het ontwikkelen en hosten van geïntegreerde aanbiedingen zoals wedstrijden en aanverwante creatieve diensten;
Aangepast materiaal betekent aangepaste inhoud en materialen in welke vorm dan ook die we hebben geproduceerd voor een bepaalde campagne, adverteerder of promotie, inclusief banners, advertenties, kopieën, miniwebsites of co-branded webpagina's, native inhoud (inclusief video's en artikelen), platformonafhankelijke gesponsorde inhoud, nieuwsbrieven of e-marketingmateriaal zoals uiteengezet in de Plaatsingsopdracht (en omvat alle materialen die zijn gemaakt onder de toepasselijke Bestelling maar uiteindelijk niet worden gebruikt in de uiteindelijke campagne die wordt uitgevoerd op het Happy Media Network;
Vergoedingen betekent onze vergoedingen en kosten voor het leveren van Diensten zoals gespecificeerd in de Plaatsingsopdracht;
Kansspeldiensten betekent alle producten of diensten die klanten de middelen bieden om een ​​'kansspel' te spelen;
Overdrachtsdocument betekent een document uitgegeven door Happy Media dat moet worden ingevuld door klanten die om Creative Services verzoeken en dat specifieke richtlijnen bevat waaraan Happy Media zich moet houden bij het produceren van Custom Materialen voor die klant, zoals verplichte insluitingen/uitsluitingen, belangrijke merkboodschappen enz.;
Indirecte verliezen omvatten verlies van winst, inkomsten, kansen, verwachte besparingen of gegevens of enige indirecte of gevolgschade of -schade;
Invoegopdracht betekent een invoegopdracht die details specificeert van de Services die we u willen leveren;
Lanceringsdatum betekent de datum waarop we volgens de planning een Advertentie-exemplaar publiceren of Aangepast materiaal beschikbaar stellen voor publicatie, zoals gespecificeerd in de Plaatsingsopdracht;
Bestelling betekent een bestelling voor Diensten beschreven in een Invoegopdracht die door ons is geaccepteerd in overeenstemming met deze Overeenkomst;
Onze Sites betekent de websites, voor mobiel geoptimaliseerde websites, sites en applicaties die deel uitmaken van het Happy Media Network;
Eigen betekent dat u voor ten minste vijftig procent (50%) eigenaar bent van de stemrechtverlenende effecten van een entiteit.
Happy Media Network omvat de digitale eigendommen die opereren onder de volgende merken (zoals van tijd tot tijd door Happy Media kunnen worden bijgewerkt)Happy Mag, Clocked, Enmore Audio. 
Voorkeursbureau betekent een bureau waarmee we zijn overeengekomen speciale handelsvoorwaarden aan te bieden;
Tariefkaart betekent onze huidige standaardtarieven en kosten voor het leveren van Diensten, zoals van tijd tot tijd aan u bekend gemaakt;
Related Body Corporate heeft dezelfde betekenis als aan die term wordt gegeven in de Corporations Act 2001 (Cth);
Diensten betekent de door ons aan u te leveren diensten zoals beschreven in een Invoegopdracht;
Gebruiker betekent een persoon die een pagina op onze Sites bezoekt;
wij/onze/ons betekent Happy Media;
u/uw betekent de persoon die wordt geïdentificeerd als de "Klant" of "Adverteerder" in de Invoegopdracht (en omvat elk reclamebureau dat optreedt namens een adverteerder of klant namens wie Diensten worden aangevraagd op grond van een Invoegopdracht); en
Waardetegoed betekent een tegoed dat we u kunnen verlenen bij uw annulering van een Bestelling in overeenstemming met artikel 3.3 van deze Overeenkomst voor de levering door ons van vervangende diensten met een gelijkwaardige waarde als de Bestelling.
3. DIENSTEN
3.1 Dienstverlening
Wij zullen u voorzien van, en u stemt ermee in om de Services te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.
3.2 Bestellingen voor services en recht om services te weigeren
U kunt bij ons diensten aanvragen door een door ons afgegeven invoegopdracht in te vullen waarin de bijzonderheden van de door ons te leveren diensten en de bijbehorende vergoedingen worden uiteengezet.
We zijn niet verplicht om u de specifieke Diensten te leveren die zijn uiteengezet in de Invoegopdracht totdat u de Invoegopdracht hebt ondertekend. Het kan zijn dat we u vragen een ingevuld Kredietaanvraagformulier in te dienen voordat we u een Plaatsingsopdracht geven.
Noch deze Voorwaarden, noch enige schriftelijke of mondelinge offerte van Happy Media vertegenwoordigen een overeenkomst om Advertentiekopieën te publiceren of Diensten aan u te leveren. Er komt pas een overeenkomst tussen Happy Media en u tot stand wanneer Happy Media uw ondertekende Plaatsingsopdracht heeft ontvangen.
Happy Media behoudt zich het recht voor om op elk moment een Advertentiekopie te weigeren of in te trekken uit publicatie die naar het oordeel van Happy Media illegaal, lasterlijk, beledigend, obsceen en/of in strijd is met het zakelijke belang, de goodwill en/of de reputatie van Happy. Media of een van haar klanten, Gelieerde ondernemingen of verkopers of inbreuk maakt op de rechten van derden (zelfs als de Advertentiekopie eerder is gepubliceerd door Happy Media).
3.3 Annulering van Diensten
U kunt een Bestelling voor Diensten op elk moment kosteloos annuleren, op voorwaarde dat u ons ten minste dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stelt van de lanceringsdatum voor Bestellingen op Happy Media Network. In het geval dat u een Bestelling voor Diensten annuleert binnen 72 uur na de Startdatum, wordt uw Bestelling niettemin gefactureerd zoals geboekt door Ons en worden de volledige Vergoedingen voor de Bestelling aan U in rekening gebracht. Wij verstrekken geen Waardekrediet of andere vergoeding aan u of uw klant.
In het geval dat u uw Bestelling tussen 3-30 dagen voor de lanceringsdatum annuleert, zullen wij uw Bestelling factureren zoals geboekt en bent u aansprakelijk voor het betalen van het volledige bedrag aan Vergoedingen die verschuldigd zijn voor uw Bestelling. We zullen u echter een Waardekrediet verstrekken dat gelijk is aan de totale kosten die u hebt betaald voor uw geannuleerde Bestelling. Details van het Waardetegoed worden gedocumenteerd door middel van een door ons aan u verstrekte tegoedbon van Happy Media.
Alle Value Credits die zijn uitgegeven in overeenstemming met clausule 3.3 hierboven, moeten binnen drie (3) maanden na de uitgiftedatum worden gebruikt (tenzij schriftelijk anders door ons is overeengekomen) of ze zullen door u worden verbeurd. U stemt ermee in Happy Media op de hoogte te stellen van het inwisselen van Waardetegoed door u op het moment dat u een nieuwe Bestelling voor Diensten voltooit. U erkent verder dat het gebruik door u van een Waardekrediet afhankelijk is van de beschikbaarheid van vervangende diensten.
Ongeacht de opzegtermijn die u aan ons hebt verstrekt, zullen wij u, als u een Bestelling voor Creatieve Diensten annuleert, alle productiekosten en -kosten die we hebben gemaakt vanaf de datum van de annulering in rekening brengen. We kunnen een Bestelling of gedeeltelijke Bestelling annuleren op op elk moment zonder opgaaf van redenen voor de annulering. Als we dit recht uitoefenen, zullen we naar onze keuze:
 • alle Vergoedingen die u al aan ons hebt betaald aan u terugbetalen;
 • u een Waardekrediet verstrekken; of
 • de lanceringsdatum verzetten naar een andere datum binnen zestig (60) dagen na de annuleringsdatum;
en u stemt ermee in dat dit onze enige aansprakelijkheid jegens u is met betrekking tot die specifieke Bestelling of gedeeltelijke Bestelling.
Voor alle duidelijkheid: een annulering van een Bestelling of gedeeltelijke Bestelling door een van de partijen op grond van deze clausule 3.3 wordt beschouwd als een beëindiging van deze Overeenkomst door die partij met betrekking tot een dergelijke Bestelling of gedeeltelijke Bestelling. Happy Media vereist een opzegtermijn van 90 dagen voor de opschorting van digitale strategiediensten. 
3.4-optimalisatie 
We doen ons uiterste best om Diensten te leveren in overeenstemming met de Bestelling. In het geval dat we redelijkerwijs van mening zijn dat een campagne ondermaats presteert, kunnen we naar eigen goeddunken de plaatsing van Advertentiekopie wijzigen van de plaatsing die is gespecificeerd in de Bestelling, op voorwaarde dat deze wordt weergegeven in een advertentie-eenheid van vrijwel gelijke grootte en op een redelijk gelijkwaardige website-omgeving om die in de Bestelling zijn gespecificeerd.
3.5 Recht om reclame te weigeren
Happy Media behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder opgaaf van redenen een Advertentiekopie van de Sites te verwijderen (zelfs als de Advertentiekopie eerder door Happy Media is gepubliceerd). 
3.6 Geen recht om Diensten door te verkopen 
U stemt ermee in dat u geen Diensten, inclusief door u gevraagde Creatieve Diensten of op onze Sites gekochte advertentieplaatsingen, doorverkoopt aan derden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Media.
4. RECLAMEKOPIE
4.1 Vorm van advertentiekopie
Je zorgt ervoor dat alle Advertentiekopieën voldoen aan onze advertentiespecificaties (die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd) die beschikbaar zijn bij Happy Media. Als u niet aan onze advertentiespecificaties voldoet, kan dit de plaatsing van de Advertentiekopie op het Happy Media Network vertragen of voorkomen, of de verwijdering van de betreffende Site veroorzaken, en dit is in strijd met deze Overeenkomst. Zonder beperking van clausule 4.5, moet u ons binnen achtenveertig (48) uur een vervangend Advertentie-exemplaar verstrekken als we weigeren om Advertentie-exemplaren te publiceren of als we een Advertentie-exemplaar verwijderen op grond van deze Overeenkomst.
4.2 Redactie
U zorgt ervoor dat Advertising Copy voor gebruikers duidelijk herkenbaar is als advertentiemateriaal en geen materiaal bevat dat door Gebruikers kan worden verward met onze redactionele inhoud.
U erkent dat we elke advertentiekopie als advertentie kunnen bestempelen wanneer we deze publiceren.
4.3 Promotie van wedstrijden
U zorgt ervoor dat elke advertentiekopie die verwijst naar een behendigheidsspelcompetitie of loterijpromotie duidelijk de promotor van de competitie identificeert en dat u alle toepasselijke vergunningen en goedkeuringen voor het houden van de competitie hebt verkregen voordat de advertentiekopie op de site wordt gepubliceerd .
4.4 Websitelinks
U zorgt ervoor dat elke URL waarnaar in een advertentietekst wordt verwezen, gebruikers naar de beoogde website linkt. We kunnen testen of de URL functioneel is en kunnen naar eigen goeddunken elke URL verwijderen die niet aan onze goedkeuring voldoet.
4.5 Levering van advertentie-exemplaren
U bezorgt ons ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de lanceringsdatum of een andere deadline die door ons schriftelijk aan u is meegedeeld, een advertentiekopie voor onze goedkeuring. U erkent dat tijd van essentieel belang is bij het verstrekken van het Advertentie-exemplaar aan ons. We kunnen, naar eigen goeddunken, late advertentiekopieën voor publicatie accepteren. Digitaal aangeleverde Advertentiekopie dient voorzien te zijn van het boekingsidentificatienummer van Happy Media.
Als we uw advertentie-exemplaar niet vóór de lanceringsdatum hebben ontvangen, kunnen we (naar eigen goeddunken):
 • (I)     dit behandelen als een annulering van de betreffende Bestelling of een deel daarvan en we kunnen u Annuleringskosten in rekening brengen; of
 • (Ii)    u vergoedingen in rekening brengen vanaf de lanceringsdatum op een pro rata basis op basis van de waarde van de volledige bestelling (exclusief gedeelten die op prestatie gebaseerd zijn) voor elke volledige dag dat het advertentie-exemplaar niet is ontvangen.
Als Advertentiekopie te laat is (zoals berekend met verwijzing naar clausule 4.5(a) hierboven), zijn we niet verplicht om volledige levering van de Bestelling te garanderen en zullen we geen goederen of kredieten verstrekken voor gemiste activiteit.
4.6 Recht om advertentiekopieën te publiceren
U verklaart en garandeert ons dat u volledig geautoriseerd bent om, en dat u ons machtigt om namens u, Advertising Copy op onze sites te publiceren.
4.7 Adverteerder contactgegevens
Advertentiekopie met contactgegevens van de adverteerder moet de volledige naam en het adres van de adverteerder bevatten. Postbus en e-mailadressen alleen zijn onvoldoende.
4.8 Geen aansprakelijkheid voor Advertentiekopie
Happy Media is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van enige advertentietekst die in haar bezit of onder controle is.
4.9 Fouten bij het kopiëren van advertenties
U dient proefdrukken van Advertentiekopie (indien aan U verstrekt door Happy Media) onmiddellijk te controleren en Happy Media zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten in de drukproeven of in gepubliceerde Advertentiekopie. Happy Media aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten die door U of Uw agent zijn ingediend, inclusief fouten in Advertentietekst die via de telefoon is geplaatst.
5. VERKOOPMATERIAAL
U erkent dat alle aan u geleverde marketingdia's, mock-ups, presentaties of marketingmateriaal met betrekking tot onze Services slechts voorbeelden zijn en dat we naar eigen goeddunken de plaatsing van een advertentiekopie op onze sites kunnen wijzigen.
6. WEDDEN EN SPELEN
Als u onze Diensten gebruikt voor het promoten of op de markt brengen van Speldiensten die door u of een derde partij worden geleverd, implementeert u passende procedures om ervoor te zorgen dat alle Gebruikers die toegang hebben tot dergelijke diensten via onze sites niet zijn gevestigd in een land dat de toegang tot Spellen verbiedt Diensten. We kunnen naar eigen goeddunken het recht hebben om de doeltreffendheid van uw procedures te auditen en te testen en u zult ons alle redelijke technische assistentie verlenen die we nodig hebben voor een dergelijke audit.
6.1 De Adverteerder verklaart en garandeert dat:
 • (a) het is een non-proprietary association[1] of een gelicentieerde gokoperator[2] in de zin van de Betting and Racing Act 1998 (NSW);
 • (b) de juiste berichten over verantwoord gokken worden toegepast in de hele Advertentie;
 • (c) wanneer er prijzen in de Advertentie worden vermeld, zal de Adverteerder een disclaimer verstrekken over de datum, tijd en zone waar een prijs van toepassing is;
 • (d) er zullen geen kansenpromoties van sirene tot sirene plaatsvinden tijdens de uitzending, uitzending of andere communicatie van de wedstrijd die in het spel is;
 • (e) in NSW zal er geen reclame zijn met betrekking tot een wedstrijd of wedstrijd die aan de gang is op het moment van uitzending, verzending of communicatie van de advertentie; en
 • (f) In NSW, SA en WA zal er geen promotie zijn voor aansporingen die in strijd zijn met de wettelijke vereisten in die staten.
6.2 Publicatie van elke Advertentie door Happy Media of haar en aanverwante instanties corporate is goedgekeurd door de Adverteerder in overeenstemming met artikel 33H van de Wet op wedden en racen 1998 (NSW).
6.3 De Adverteerder vrijwaart Happy Media en aan haar gelieerde organisaties, ondernemingen en gelieerde ondernemingen van en tegen alle kosten, verliezen en uitgaven die zij zou kunnen lijden of maken en alle schade, claims of procedures die voortvloeien uit of verband houden met de aanvaarding van deze goedkeuring en/of of de uitzending, verzending of communicatie van elke advertentie.
6.4 Voor alle duidelijkheid: de vrijwaring die door de Adverteerder in clausule 6.3 hierboven wordt geboden, strekt zich uit tot elke handeling, of nalatigheid, van de kant van Happy Media en haar gerelateerde entiteiten, bedrijven en gelieerde ondernemingen, inclusief elk verzuim door Happy Media om een ​​aanvraag of componenten (bijv. grafisch, tekstueel, disclaimers) van de Advertentie te produceren.
[1] "Vereniging zonder eigendomsrechten” betekent een instantie die is opgericht met het doel racebijeenkomsten te promoten en te houden, die geen winst uitkeert en is geregistreerd bij een controlerend orgaan dat verantwoordelijk is voor het type race dat door de relevante instantie wordt uitgevoerd
[2] "Gelicentieerde gokoperator” betekent een gokoperator die beschikt over een vergunning of autoriteit (hoe ook omschreven) onder de wetgeving van New South Wales of een andere staat of gebied om zijn gokactiviteiten uit te voeren (in die staat of dat gebied of elders).
7. CREATIEVE DIENSTEN
7.1 Instructies en materialen 
U verstrekt ons alle ontwerpinstructies, logo's, lettertypen, stijlgidsen, productafbeeldingen, kunstwerken of andere materialen die we nodig hebben om Creatieve Diensten voor u uit te voeren op de manier en het formaat dat we specificeren op het moment van voltooiing van de Invoeging Bestelling of op verzoek kort daarna door ons.
7.2 Wijzigingen in aangepaste materialen tijdens productie     
U erkent dat alle materialen, ideeën, talenten, koppen en andere concepten die we u hebben voorgelegd voordat we met de productie van de aangepaste materialen begonnen, niet definitief waren en naar ons goeddunken kunnen worden gewijzigd in geschikte alternatieven na schriftelijke kennisgeving en overleg met u.
7.3 Tijdlijn voor de productie van aangepaste materialen
Happy Media zal pas beginnen met de productie van Custom Materialen als het Overdrachtsdocument van u is ontvangen. De standaardproductietijd voor aangepast materiaal is vier (4) weken vanaf de uitvoering van de invoegopdracht voor geschreven inhoud en zes (6) weken voor video-inhoud, tenzij anders met u is overeengekomen.
7.4 Goedkeuring van aangepaste materialen
We zullen redelijke inspanningen leveren om redelijk vóór de lanceringsdatum mock-ups van alle aangepaste materialen ter goedkeuring aan u te verstrekken. U moet mock-ups onmiddellijk na ontvangst controleren en ons vóór de lanceringsdatum op de hoogte stellen van uw goedkeuring of van eventuele fouten of wijzigingen die u nodig heeft. We kunnen u extra kosten in rekening brengen voor eventuele wijzigingen. We schatten dat het meer dan een werkdag in beslag zal nemen om te voltooien.
Als we uw goedkeuring niet ontvangen voor mock-ups van het aangepaste materiaal dat aan u is geleverd ten minste twee (2) dagen voorafgaand aan de lanceringsdatum (tenzij een dergelijke vertraging door ons wordt veroorzaakt), kunnen we dit naar eigen goeddunken, maar redelijkerwijs handelend, behandelen als een annulering van de betreffende Bestelling of een deel daarvan en we kunnen u Annuleringskosten in rekening brengen.
7.5 IP in aangepaste materialen
Tenzij anders aangegeven in de ondertekende invoegopdracht, is Happy Media eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die bestaan ​​in de aangepaste materialen die het voor u creëert in overeenstemming met deze voorwaarden. Happy Media stemt ermee in om dergelijk aangepast materiaal te gebruiken en in licentie te geven in overeenstemming met de licentierechten uiteengezet in clausule 9.2 van deze voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen u en Happy Media in de toepasselijke invoegopdracht.
7.6 Behoud van aangepast materiaal
Tenzij anders met u is overeengekomen, bewaart Happy Media voor altijd kopieën van alle Custom Materialen die voor u of uw klant op het Happy Media Network worden gepubliceerd. Aangepast materiaal dat door Happy Media wordt geproduceerd ingevolge een bestelling van diensten, maar dat niet wordt opgenomen in of anderszins wordt gebruikt in de definitieve versie van uw klantcampagne die is gepubliceerd op het Happy Media Network, wordt door Happy Media slechts zes (6) bewaard. maanden nadat de campagne op het Happy Media Network is afgelopen voordat deze naar eigen goeddunken door Happy Media wordt verwijderd of anderszins wordt vernietigd.
8. GARANTIE
8.1 Uw garanties
U garandeert ons dat:
 • a) u beschikt over alle toepasselijke licenties en toestemmingen die nodig zijn om uw verplichtingen onder deze overeenkomst aan te gaan en uit te voeren;
 •  b) als u een reclamebureau bent:
  • (i) u bent volledig gemachtigd om te handelen namens een adverteerder of klant namens wie u om Services vraagt ​​en om een ​​dergelijke adverteerder of klant aan deze Overeenkomst te binden;
  • (ii) zowel u als de adverteerder of klant namens wie u Services aanvraagt, komen overeen om gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor alle toepasselijke verantwoordelijkheden die in deze Overeenkomst worden vermeld, inclusief (maar niet beperkt tot) de betalingsverplichtingen uiteengezet in clausule 10 hieronder; en
  • (iii) op ​​de datum van deze Overeenkomst, de adverteerder of klant namens wie u Diensten aanvraagt, geen wezenlijke inbreuk maakt op enige overeenkomst met u, noch is een dergelijke adverteerder of klant in gebreke met betrekking tot bedragen die aan u verschuldigd zijn.
 • c) u hebt voldaan en zult blijven voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het uitvoeren van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst;
 • d) u zult geen overeenkomst, regeling of afspraak met een derde schenden als gevolg van het aangaan of uitvoeren van enig onderdeel van deze Overeenkomst;
 • e) de Advertentietekst voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en brancherichtlijnen;
 • f) U zult voldoen (en ervoor zorgen dat uw Klant voldoet) aan alle aanvullende voorwaarden die zijn opgelegd door een derde partij die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten, zoals door ons bekendgemaakt in de Plaatsingsopdracht;
 • g) het Advertentieexemplaar geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van wie dan ook;
 • h) de advertentietekst geen inhoud bevat, of een link bevat naar inhoud, die illegaal, obsceen, gewelddadig, lasterlijk, pornografisch, aanstootgevend of discriminerend is op basis van ras, nationale afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, religie, seksuele geaardheid of expressie, die het ongeoorloofd downloaden, uploaden, peer-to-peer delen of streamen van auteursrechtelijk beschermde inhoud mogelijk maakt of promoot, of die bedrijven, producten of diensten promoot die in strijd zijn met de toepasselijke Australische wet, codes of voorschriften;
 • i) u (noch enige onderzoeksleverancier die u inschakelt om onderzoek of studie op het Happy Media Network uit te voeren) zal zonder onze uitdrukkelijke toestemming een tag, code, cookie, pixel of ander apparaat voor het volgen of verzamelen van gegevens in de Advertentiekopie plaatsen;
 • j) als Reclame de naam of fotografische of afbeeldingsafbeelding van een levende persoon en/of een kopie bevat waarmee een levende persoon kan worden geïdentificeerd, hebt u de machtiging van die persoon verkregen om gebruik te maken van zijn/haar naam of afbeelding op de Advertentiekopie;
 • k) u zult zonder onze toestemming geen informatie of rapporten die wij aan u verstrekken, gebruiken of doorsturen aan derden, anders dan voor het evalueren van de prestaties van onze Services.
8.2 Onze garanties
Wij garanderen u dat:
 • (a) we hebben het recht om de Diensten aan u te leveren;
 • (b) we zullen redelijke zorg en vaardigheid betrachten bij het leveren van de Diensten; en
 • (c) we zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het leveren van de Services.
8.3 Uitsluiting van garanties
We sluiten alle impliciete voorwaarden en garanties van deze overeenkomst uit, behalve alle voorwaarden of garanties (zoals die geïmpliceerd door de Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) die wettelijk niet kunnen worden uitgesloten.
9. INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 Eigendom van IP
Tenzij anders overeengekomen in de Invoegopdracht, zijn wij of onze licentiegevers eigenaar van het intellectuele eigendom van de Aangepaste materialen, onze handelsmerken en elk ander materiaal dat door ons is ontwikkeld of geleverd in het kader van deze Overeenkomst. U en uw licentiegevers zijn eigenaar van het intellectuele eigendom van alle Advertentie-exemplaren, uw handelsmerken en ander materiaal dat u aan ons verstrekt onder deze Overeenkomst.
Behalve zoals toegestaan ​​door deze Overeenkomst, komen de partijen overeen om niet:
 • (a) het intellectuele eigendom van de andere partij reproduceren; of
 • (b) de intellectuele eigendom van de andere partij op een andere website dan onze sites in sublicentie te geven, door te leveren of verder te syndiceren.
9.2 Licentie van intellectueel eigendom
U verleent ons een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Advertentiekopie op onze sites te reproduceren en openbaar te maken in overeenstemming met de Overeenkomst. U verleent ons een beperkt niet-exclusief recht om logo's of ander ontwerpmateriaal dat u aanlevert te kopiëren, aan te passen, aan te passen en anderszins te gebruiken met het oog op het leveren van creatieve diensten aan u.
Happy Media zal de voor u gemaakte Custom Materialen alleen publiceren, gebruiken of anderszins delen op het Happy Media Network en in promotiematerialen geproduceerd door Happy Media, tenzij schriftelijk anders met u is overeengekomen. U mag links naar het aangepaste materiaal publiceren op uw digitale en sociale kanalen die eigendom zijn van en beheerd worden, maar u stemt ermee in dat u het aangepaste materiaal op geen enkele manier mag distribueren, publiceren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door Happy Media (met de bijzonderheden van een dergelijke licentieovereenkomst inclusief toegestane distributieplatforms, formaten, data en vergoedingen (indien van toepassing) die tussen de partijen moeten worden overeengekomen op het moment dat de Plaatsingsopdracht wordt uitgevoerd.)
10. BETALING
10.1 Tarieven en vergoedingen
U betaalt de Vergoedingen zoals gespecificeerd in het Contract/Invoegopdracht. De kosten voor onze Diensten zijn zoals uiteengezet in onze huidige Tariefkaart op het moment van onze aanvaarding van de Bestelling, tenzij we andere tarieven met u overeenkomen en specificeren in het Contract/Invoegopdracht. In het geval dat een overeengekomen contract of invoegopdracht niet wordt voltooid, stemt u ermee in om Happy Media volledig te betalen voor alle media-activiteit gedurende de periode voor het overeengekomen tarief van $ 40 CPM (kosten per 1000 vertoningen). In het geval van een gecontracteerde provisie, garandeert u een opzegtermijn van 90 dagen vóór beëindiging. Als de opzegtermijn niet wordt aangeboden, gaat u ermee akkoord Happy Media te betalen voor de activiteit die in die tijd zou zijn voltooid. 
10.2 Wijzigingen in tarieven
We kunnen onze Tariefkaart van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
10.3 Kosten en toeslagen
We kunnen u extra kosten in rekening brengen die we maken bij het leveren van Services, waaronder (maar niet beperkt tot):
 • a) de kosten voor het verkrijgen van de benodigde licenties voor wedstrijden die deel uitmaken van Creative Services;
 • b) eventuele extra kosten die we maken bij het leveren van talent, fotografie, filmen, speciale effecten of andere speciale diensten die u aanvraagt ​​te leveren als onderdeel van de voor de Creatieve Diensten;
 • c) kosten voor te late betaling voor elke achterstallige factuur die maandelijks wordt berekend op het achterstallige bedrag tegen twee procent (2%) boven het basistarief van de Australian and New Zealand Banking Group.
10.4 GST en belastingen
U bent verantwoordelijk voor het berekenen en betalen van alle belastingen, heffingen en andere overheidsvergoedingen of -heffingen die moeten worden betaald of berekend in verband met deze Overeenkomst, inclusief (maar niet beperkt tot) goederen- en dienstenbelasting, andere belasting over de toegevoegde waarde, verkoop- of gebruiksbelastingen, zegelrecht en omzetbelasting , maar exclusief belastingen, heffingen en overheidslasten die op ons inkomen worden geheven.
10.5 Facturen
We zullen u maandelijks factureren voor vergoedingen en kosten die verschuldigd zijn op grond van deze Overeenkomst (berekend en betaalbaar voor Diensten geboekt onder de toepasselijke Invoegopdracht). U betaalt de gefactureerde bedragen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum (of binnen de termijn zoals anders vermeld op de factuur).
10.6 Tegoed en uw account
Happy Media kan te allen tijde naar eigen goeddunken krediet aan u verlenen, weigeren of intrekken.
10.7 Meting van advertenties
We meten advertenties (inclusief geleverde vertoningen en behaalde klikken) via onze advertentievolgsystemen. Resultaten van advertentieservers van derden worden niet geaccepteerd voor facturering en beoordeling van advertentieprestaties.
11. ERKENDE AGENTSCHAPPEN
11.1 Commissiebetalingen
Erkende agentschappen hebben recht op een commissie gelijk aan tien procent (10%) van het totale bedrag van uw maandelijks gefactureerde vergoedingen. Onze betaling van enige commissie is afhankelijk van het volgende:
 • a) u moet uw klanten volledig bekendmaken hoeveel commissie u van ons ontvangt;
 • b) u dient deze Overeenkomst volledig na te leven; en
 • c) uw volledige betaling van facturen binnen dertig (30) dagen.
11.2 Status als erkend bureau
U moet ons alle informatie verstrekken die wij redelijkerwijs kunnen vragen ter ondersteuning van uw aanvraag om te worden geregistreerd als een Erkend Agentschap, inclusief solvabiliteitsoverzichten, balans- en winst- en verliesrekeningen en details van eventuele verzekeringspolissen die u heeft. We kunnen uw status als Erkend Agentschap op elk moment intrekken na schriftelijke kennisgeving zonder opgaaf van reden.
11.3-openbaarmaking
U garandeert ons dat u aan uw klanten alle voordelen hebt bekendgemaakt die u van ons kunt ontvangen als gevolg van het feit dat u een Erkend Agentschap bent.
12. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
12.1 Elke partij moet:
 • (a) alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie van de andere partij te handhaven; en
 • (b) de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij niet bekendmaken aan enige persoon, behalve zoals toegestaan ​​onder clausules 13(b) en (c) hieronder.
 • Een partij (“ontvanger”) kan de Vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken:
  • i) aan een vertegenwoordiger van de ontvanger die de vertrouwelijke informatie moet kennen voor de doeleinden van deze overeenkomst en op voorwaarde dat de ontvanger redelijke stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat een dergelijke vertegenwoordiger volledig op de hoogte is van de vertrouwelijke aard van de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij voordat de openbaarmaking plaatsvindt; of
  • ii) die wettelijk verplicht of toegestaan ​​is om openbaar te worden gemaakt.
12.2 We kunnen uw vertrouwelijke informatie bekendmaken en beschikbaar stellen aan onze gelieerde ondernemingen op voorwaarde dat we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dergelijke gelieerde ondernemingen volledig op de hoogte zijn van de vertrouwelijke aard van uw vertrouwelijke informatie voordat de openbaarmaking wordt gedaan. U stemt ermee in dat onze gelieerde ondernemingen contact met u opnemen in verband met hun levering van advertenties, contentintegratie, creatieve diensten en/of andere producten of diensten aan u.
13. VRIJWARING & AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Vrijwaring
U vrijwaart ons tegen alle verlies, schade of aansprakelijkheid die wij kunnen lijden of oplopen als gevolg van een claim die tegen ons is ingediend als gevolg van schending van uw garanties in artikel 8.1 en enige handeling of nalatigheid door u in verband met uw Advertentiekopie of uitoefening van IE-rechten onder clausule 9.
13.2 Beperking van aansprakelijkheid
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enig indirect verlies dat door hen of door enige andere persoon wordt geleden als gevolg van of in verband met deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid jegens u voor claims die zijn ingediend onder deze Overeenkomst (ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) is, voor zover toegestaan ​​door de wet, beperkt tot onze keuze om de Services opnieuw te leveren of de kosten van de Diensten opnieuw te laten leveren.
13.3 Geen verantwoordelijkheid voor Advertentiekopie
Wij zijn niet aansprakelijk voor enig aspect van de Advertentiekopie, inclusief de producten of diensten waarnaar in de Advertentiekopie wordt verwezen. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van alle Advertising Copy en aanverwante producten en diensten, inclusief eventuele aanvullende wedstrijden en promoties.
13.4 Klachten
Als u een claim wilt indienen voor een Value Credit, herpublicatie of een ander rechtsmiddel met betrekking tot onze Services, moet u de claim uiterlijk veertien (14) dagen na de lanceringsdatum naar ons sturen.
14. ALGEMEEN
14.1 Toepasselijk recht
Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van New South Wales, Australië. Elke partij onderwerpt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van New South Wales, Australië.
14.2 Kennisgevingen
Een kennisgeving dient schriftelijk te geschieden op het adres van de geadresseerde zoals vermeld in de Plaatsingsopdracht.
14.3 Openbare verklaringen
U mag geen persbericht uitgeven of andere openbare verklaringen afleggen met betrekking tot deze Overeenkomst of de relatie die door deze Overeenkomst tot stand wordt gebracht zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen echter informatieve verwijzingen maken naar uw deelname aan het Happy Media Network in persberichten zonder uw toestemming te verkrijgen.
14.4 Geen Agentschap
Deze Overeenkomst zal geen joint venture, juridisch partnerschap, arbeids- of agentuurrelatie tussen u en ons creëren.
14.5-toewijzing
Geen van beide partijen mag deze Overeenkomst overdragen of toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (niet op onredelijke gronden onthouden).
14.6 Privacy
U mag ons of onze partners geen persoonlijke informatie of gegevens sturen die kunnen worden gebruikt om een ​​natuurlijke persoon te identificeren of te lokaliseren, of gevoelige financiële, medische of seksuele gegevens.
We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen om u de Services te leveren en voor factureringsdoeleinden. Het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke informatie die u ons verstrekt in verband met uw gebruik van de Diensten is onderworpen aan het Privacybeleid van Happy Media Group.
U stemt ermee in om alle persoonlijke informatie die we u kunnen verstrekken op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de Privacy Act 1988 (Cth) en de Spam Act 2003 (Cth).