Användarvillkor

Tillstånd för webbplatsanvändning
Som webbplatsanvändare samtycker du till att använda denna webbplats enbart för personligt bruk och inte för kommersiellt bruk. Du håller också med:
 • att webbplatsen inte kommer att användas för någon kommersiell aktivitet eller strävan, vare sig i Australien eller internationellt, utan uttryckligt skriftligt godkännande från Happy Mag eller deras nominerade;
 • att webbplatsen inte kommer att användas som ett sätt att cirkulera material som kan vara förtalande, rasistiskt, stötande eller obscent mot någon person eller grupp av människor, eller som ett sätt att hota andra eller sprida potentiellt skadlig information;
 • att webbplatsens innehåll och personliga användarinformation som finns på webbplatsen inte kommer att användas för tredje parts värvningsändamål, varken via e-post eller annan kommunikation;
 • att inget osmakligt innehåll kommer att laddas upp och läggas upp på webbplatsen, såsom ljud, video eller innehåll som innehåller ämnesmaterial som är våldsamt, grafiskt, sexuellt explicit eller obscent på något sätt;
 • att inget innehåll kommer att publiceras på webbplatsen som skulle kunna utesluta ett brott genom att uppmuntra eller tillhandahålla instruktioner för att utföra en aktivitet som är känt för att strida mot lagen;
 • att inget innehåll kommer att publiceras på webbplatsen som potentiellt skulle kunna kränka någon parts rättigheter och skapa en ansvarsfråga för dig eller Happy Mag enligt lokala, statliga, nationella och internationella lagar, vilket inkluderar rättigheter till immateriella rättigheter, konfidentialitet och Integritet;
 • att inget innehåll kommer att publiceras på webbplatsen som, enligt Happy Mags bedömning, kan vara kränkande, osmakligt eller begränsa användarnas njutning av webbplatsen;
 • att du kommer att avstå från att skapa ett konto, inklusive ett användarnamn och lösenord, som tillåter någon annan än dig själv att använda webbplatsen; och
 • att du inte kommer att förvränga din identitet eller bete dig på ett sätt som skulle ge andra en felaktig bild av vem du är när du använder webbplatsen.
 1. Lägsta ålderskrav
Som webbplatsanvändare bekräftar du att du överskrider minimiåldern på 13 år eller har tillstånd av förälder eller vårdnadshavare.
Användarnamn och lösenord
För att kunna använda vissa delar av Happy-webbplatsen kan du behöva skapa ett användarnamn och lösenord. Som sådan är du förbjuden att avslöja användarnamnet och lösenordet till en tredje part, och du samtycker till att skydda dina uppgifter genom att hålla dem konfidentiella. Om du har någon anledning att tro att ditt användarnamn och lösenord har stulits eller på annat sätt äventyrats, samtycker du till att informera Happy Mag omedelbart. Även om webbplatsen används av en tredje part som inte var behörig att göra det, samtycker du till att du är ansvarig för alla webbplatsaktiviteter som sker under ditt personliga användarnamn och lösenord. När du väljer ditt användarnamn och lösenord och skapar din personliga profil godkänner du att du inte kommer att göra följande:
 • använda information som skyddas av en tredje part, såsom ett namn eller varumärke
 • vilseleda någon genom att påstå sig vara en person eller enhet som du inte är
 • använda ord som kan anses stötande eller osmakliga för en tredje part
 1. säkerhet
Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina aktiviteter inte på något sätt kommer att inaktivera, kringgå eller på annat sätt försvåra säkerhetsfunktionerna som har skapats för webbplatsen. Dessutom kommer dina aktiviteter på webbplatsen inte att komma i konflikt med andra viktiga funktioner, såsom de som förhindrar plagiering av webbplatsinnehåll eller de som på annat sätt upprätthåller begränsningar för hur webbplatsens innehåll kan användas.
 1. Ansvar för innehåll
Happy Mag granskar inte något användargenererat innehåll som laddas upp eller publiceras på webbplatsen, och sådant innehåll återspeglar inte på något sätt vår organisations policy. Om något innehåll som lagts upp på en användargenererad modul anses vara felaktigt, stötande eller på annat sätt olämpligt, accepterar du att Happy Mag inte har något juridiskt ansvar gentemot dig eller det felaktiga innehållet. Dessutom, om sådant innehåll upptäcks på en användargenererad modul, påtar sig Happy Mag ingen skyldighet att ta bort eller ändra det. Om du skulle upptäcka olämpligt innehåll på användargenererade moduler, samtycker du till att rapportera det omedelbart till Happy Mag.
 1. Användning av innehåll
Du samtycker till att du inte får använda, kopiera, ladda ner, dispensera eller på annat sätt dela något innehåll på de användargenererade modulerna som inte är ditt eget. Om det krävs av en auktoriserad brottsbekämpande tjänsteman eller regeringsrepresentant, samtycker du till att Happy Mag kan släppa eller ge lämplig åtkomst till något av innehållet, informationen eller dokumentationen som du har lagt upp på den användargenererade modulen
 1. Immateriella rättigheter för innehåll
Användarinnehållet som du lägger upp eller laddar upp (det vill säga innehållet, informationen och allt annat material som du lägger upp på användargenererade moduler) är egendom som du äger och gärna delar med Happy Mag. Som sådan samtycker du till att ge Happy Mag rätten att använda, modifiera, kopiera, dela och distribuera ditt användarinnehåll över hela världen, utan begränsningar och i evighet efter vårt gottfinnande. Av någon anledning kan detta inkludera rätten för Happy Mag att kommunicera ditt användarinnehåll med en tredje part. När du laddar upp och lägger upp ditt användarinnehåll på de användargenererade modulerna och delar licensen för sådant innehåll med Happy Mag, samtycker du till att allt sådant innehåll ägs av dig. Dessutom samtycker du till att innehållet du laddar upp och lägger upp på de användargenererade modulerna inte kommer att göra intrång i någon tredje parts rättigheter, inklusive några rättigheter till immateriella rättigheter, konfidentialitet eller integritet. Skulle du finna att det är nödvändigt att publicera sådant innehåll, eller när du licensierar eller delar sådant innehåll med Happy Mag, samtycker du till att det är din skyldighet att betala nödvändiga royalties eller avgifter som uppstår som ett resultat. För innehåll som du lägger upp på användargenererade moduler som annars inte faller under dessa villkor förbehåller sig Happy Mag alla ursprungliga rättigheter till det. Du samtycker till att du kommer att erhålla de moraliska rättigheterna till allt innehåll innan du lägger upp eller laddar upp det till användargenererade moduler från alla författare eller ägare av innehållet enligt Copyright Act 1968. Dessutom måste författarna och ägarna av innehållet också samtycka till följande handlingar eller försummelser gjorda av Happy Mag till användarinnehållet:
 • att Happy Mag får kopiera, publicera eller dela användarinnehåll utan att behöva avslöja namnet på författaren som ursprungligen skapade innehållet; och
 • att Happy Mag kan göra ändringar i användarinnehållet som kan innefatta att lägga till, ta bort eller redigera delar av innehållet eller som kan innefatta modifiering av texten eller innehållets struktur och format.
 1. Ta bort innehåll
Även om Happy Mag inte granskar innehållet du lägger upp i den användargenererade modulen och tar inget ansvar för sådant innehåll, samtycker du till att vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som vi anser vara olämpligt. Happy Mag förbehåller sig dessutom rätten att förbjuda dig att göra ytterligare inlägg till användargenererade moduler utan att behöva en anledning.
 1. Ansvarsfriskrivning på webbplatsen
Där det är tillåtet enligt lag, förbehåller sig Happy Mag rätten att utesluta alla garantier, villkor och villkor gällande användargenererade moduler, vare sig det är underförstått eller påtvingat av någon lag, sedvanerätt eller någon annan typ av avtal. Dessutom samtycker du till följande specifika villkor:
 • Happy Mag garanterar eller representerar inte något av innehållet eller informationen som laddas upp på de användargenererade modulerna, som visas i sin ursprungliga form på webbplatsen. Detta innebär att Happy Mag inte ansvarar för eventuellt felaktigt, daterat eller felaktigt material på de användargenererade modulerna. Dessutom garanterar Happy Mag inte att de användargenererade modulerna kommer att vara fria från fel och fungera smidigt;
 • skulle du lida några förluster under dina aktiviteter på de användargenererade modulerna, eller genom kopplingar till tredje parts webbplatser som är tillgängliga från eller refereras till på modulerna, accepterar du att Happy Mag inte har något ansvar eller ansvar gentemot dig;
 • Happy Mag varken certifierar eller ger rekommendationer för några annonser eller kampanjer som kan läggas på de användargenererade modulerna, och har som sådan inget ansvar gentemot dig angående de typer av tredjepartsprodukter eller tjänster som annonseras;
 • Happy Mag har inget ansvar för några åsikter, råd eller annat informationsinnehåll som läggs upp på de användargenererade modulerna och har inget ansvar gentemot dig eller någon användare som lägger upp sådant innehåll;
 • Happy Mag är inte ansvarigt eller ansvarigt gentemot dig om du stöter på felaktigt, stötande eller stötande material som har lagts upp eller laddats upp till de användargenererade modulerna; och
 • om något villkor eller garanti antyds av lagstiftning i dessa villkor och sådan lagstiftning kringgår bestämmelser som finns i ett kontrakt, som utesluter eller ändrar tillämpningen av, utövandet av eller ansvaret under villkoret eller garantin, då villkoret eller garantin kommer härmed att anses ingå i villkoren. Det ansvar som Happy Mag har för eventuella brott mot ett villkor eller garanti i detta fall kommer att vara begränsat till ett eller flera av följande alternativ som vi väljer:
Angående varor:
 1. antingen ersätta eller tillhandahålla likvärdiga varor;
 2. utföra reparationer av varorna;
 3. täcka kostnaderna för att antingen ersätta eller förvärva likvärdiga varor;
 4. täcka kostnaderna för att få varorna reparerade; och
Angående tjänster:
 1. tillhandahålla tjänsterna en andra gång; eller
 2. täcka kostnaden för att få tjänsterna levererade mer än en gång.
 1. Ansvar
I den mån det är tillåtet enligt lag, avvisar Happy Mag allt ansvar gentemot dig som kan uppstå från dina aktiviteter på de användargenererade modulerna, eller i förhållande till dessa villkor. Detta inkluderar alla typer av direkta, indirekta, tillfälliga förluster eller följdförluster eller skador, såsom förlust av vinst, skada på rykte, korruption av data, förlust av affärs- eller affärsmöjligheter, förlust av besparingar eller förlust av goodwill. Dessa förluster och skador kan uppstå antingen direkt eller indirekt när de användargenererade modulerna används eller i förhållande till dessa villkor.
 1. Ersättning av Happy Mag
När det gäller de användargenererade modulerna samtycker du till att tillhandahålla försäkring för, skydda och kompensera Happy Mag om vi skulle hållas ansvariga för eventuella anspråk, kostnader, avgifter, skador och ansvar som uppstår till följd av:
 • användarinnehåll som du har lagt upp som Happy Mag behåller, bearbetar, använder, lagrar, hämtar eller delar. Detta inkluderar även all data, dokument eller register som du tillhandahåller Happy Mag;
 • du bryter mot någon av dessa villkor; eller
 • all annan aktivitet du utövar på de användargenererade modulerna i den utsträckning som lagen tillåter.
 1. Sekretessmeddelande
När det gäller all din personliga information och data som samlas in av Happy Mag, bekräftar och samtycker du till att den kommer att hanteras i enlighet med reglerna som styrs av vår integritetspolicy. Du kan se en kopia av vår integritetspolicy här
 1. Användartvister
Om en tvist skulle uppstå mellan dig och andra webbplatsanvändare samtycker du till att Happy Mag inte har något ansvar för att övervaka, medla, lösa eller lösa sådana tvister.
 1. Ändringar av webbplatsen
Happy Mag innehar rätten att när som helst ändra dessa användargenererade modulvillkor och kommer att publicera de nya villkoren på webbplatsen. Du samtycker till att, när du använder de användargenererade modulerna efter publicering av reviderade villkor, bekräftar och accepterar du dem. För varje gång du använder de användargenererade modulerna samtycker du till att läsa igenom villkoren innan du fortsätter dina aktiviteter.
 1. Kontroll
Du samtycker till att, genom att använda de användargenererade modulerna och acceptera dessa villkor, ska New South Wales lag styra alla användare under lagen i domstolarna i New South Wales och Commonwealth of Australia. Utan korrekt skriftligt medgivande samtycker du till att avstå från att tilldela eller hantera fördelarna med dessa villkor; Happy Mag har dock inga begränsningar när det gäller att tilldela eller hantera fördelarna med dessa villkor. Skulle Happy Mag misslyckas eller tveka att utöva någon speciell rättighet, samtycker du till att det inte är detsamma som att avstå från den rätten. Skulle en rättighet utövas, samtycker du till att det inte betyder att samma rättighet inte skulle kunna utövas i framtiden, eller att någon annan rättighet inte skulle kunna utövas i framtiden. Om Happy Mag väljer att avstå från en viss rättighet träder det avståendet inte i kraft förrän det är skriftligt. I samband med integritetspolicyn och eventuella andra dokument representerar dessa villkor avtalet mellan dig, webbplatsanvändaren och Happy Mag i dess helhet. Det vill säga att avtalet åsidosätter alla tidigare åtaganden, överenskommelser eller uttalanden vare sig de gjordes muntligt eller skriftligt. Eventuella ändringar av dessa villkor får endast göras av Happy Mag i enlighet med klausul 14 i dessa villkor. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig, olaglig eller omöjlig att genomföra av någon anledning, kommer denna bestämmelse att tas bort. Alla andra bestämmelser under dessa villkor ska dock förbli i full kraft. Du bekräftar och samtycker till att ingen information, material eller annat innehåll i dessa villkor ska anses bygga ett partnerskap, joint venture, anställning eller någon annan typ av relation mellan de inblandade parterna.

 Allmänna villkor för annonsering
We Are Happy Media Pty Ltd (Happy Media, Happy Mag) och kunden ("du") vill ingå ett avtal om reklam, innehållsintegration och kreativa tjänster som vi kan tillhandahålla till dig för användning på Happy Medias nätverk av ägda, drivna eller kommersialiserade webbplatser för mobila webbplatser och applikationer (tillsammans Happy Media Network).
1. ÖVERSIKT
1.1 Avtalet
Avtalet omfattar:
 • a) dessa bokningsvillkor
 • b) villkoren för inläggsordern;
 • c) någon form av kreditansökan; och
 • d) där du är en Preferred Agency, eventuella särskilda villkor som vi har kommit överens om.
1.2 Fullständig överenskommelse mellan parterna
Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare diskussioner, kommunikationer eller andra dokument som rör tillhandahållandet av tjänsterna.
2. DEFINITIONER
I detta avtal har följande ord dessa betydelser, om inte sammanhanget kräver annat:
Reklamkopia betyder all reklam, marknadsföring eller annat material som tillhandahålls av dig (inklusive, utan begränsning, text, grafik och webbadresser) för publicering på någon av våra webbplatser i den form och på det sätt som godkänts av oss;
Affiliate betyder varje juridisk person som äger, ägs av eller ägs gemensamt med oss, och inkluderar alla närstående organ som tillhör sådana juridiska personer;
Godkänd byrå betyder varje kund som tillhandahåller reklambyråtjänster till sina kunder och som är registrerad hos oss som en godkänd byrå;
Avbokningsavgift avser de beräknade avgifter och kostnader som vi rimligen skulle ha förväntat oss att ha fått för tillhandahållande av tjänster men för din sena avbokning, inklusive våra avgifter för att producera anpassat material och våra avgifter för publicering av anpassat material eller reklamexemplar baserat på den tillämpliga annonsbeställningen ;
Konfidentiell information betyder:
 • a) villkoren i avtalet; och
 • b) all information av konfidentiell karaktär som avslöjas eller kommuniceras av den avslöjande parten till mottagaren, inklusive alla ekonomiska uppgifter och prisuppgifter; affärsplaner; politik; leverantörer; uppfinningar; produktinformation och information om en parts marknadsföring och/eller marknadsföringsaktiviteter men utesluter all information som mottagaren kan fastställa:
  • i. är eller blir allmänt tillgänglig i allmänhetens egendom på annat sätt än genom brott mot detta avtal eller någon förtroendeskyldighet gentemot den avslöjande parten;
  • ii. är eller blir känd för mottagaren från en annan källa än den avslöjande parten på annat sätt än genom ett brott mot en tystnadsplikt som är skyldig den avslöjande parten;
  • iii. är eller har självständigt utvecklats eller förvärvats av mottagaren; eller
   är skriftligt godkänd av den utlämnande parten för utlämnande av mottagaren;
Kreativa tjänster betyder design, digital strategi, produktion och marknadsföringstjänster som vi tillhandahåller för interaktiva medier inklusive utan begränsning skapa, producera och marknadsföra anpassat material, marknadsföringskampanjer för reklam, e-direktmarknadsföring, utveckling och värd för integrerade erbjudanden såsom tävlingar och tillhörande kreativa tjänster;
Anpassat material avser anpassat innehåll och material i någon form som vi har producerat för en viss kampanj, annonsör eller marknadsföring, inklusive banner, reklam, kopia, miniwebbplats eller webbsidor med samvarumärke, inbyggt innehåll (inklusive videor och artiklar), plattformsoberoende sponsrat innehåll, nyhetsbrev eller e-marknadsföringsmaterial enligt vad som anges i införandeordern (och inkluderar allt material som skapats under den tillämpliga beställningen men som inte slutligen används i den slutliga kampanjen som körs på Happy Media Network;
Avgifter avser våra avgifter och avgifter för tillhandahållande av tjänster som specificeras i införandeordern;
Speltjänster avser alla produkter eller tjänster som ger kunder möjlighet att spela ett "hasarspel";
Överlämningsdokument avser ett dokument utfärdat av Happy Media som måste fyllas i av kunder som begär Creative Services som tillhandahåller specifika riktlinjer för Happy Media att följa när de producerar anpassat material för den kunden, såsom obligatoriska inkluderingar/uteslutningar, viktiga varumärkesbudskap etc.;
Indirekta förluster inkluderar förlust av vinst, intäkter, möjligheter, förväntade besparingar eller data eller indirekta förluster eller följdskador;
Insättningsorder betyder en insättningsorder som specificerar detaljer om de tjänster vi samtycker till att tillhandahålla dig;
Lanseringsdatum avser det datum då vi är planerade att publicera en reklamkopia eller göra tillgängligt anpassat material för publicering enligt vad som anges i beställningen;
Beställning betyder en beställning av tjänster som beskrivs i en insättningsorder som har accepterats av oss i enlighet med detta avtal;
Våra webbplatser avser webbplatser, mobiloptimerade webbplatser och applikationer som består av Happy Media Network;
Egen innebär att ha minst femtio procent (50 %) ägande av en enhets röstberättigade värdepapper.
Happy Media Network inkluderar de digitala egenskaperna som verkar under följande varumärken (som kan uppdateras av Happy Media då och då) Happy Mag, Clocked, Enmore Audio. 
Preferred Agency betyder en byrå som vi har kommit överens om att erbjuda speciella handelsvillkor;
Priskort avser våra nuvarande standardpriser och avgifter för tillhandahållande av tjänster som meddelas dig från tid till annan;
Related Body Corporate har samma innebörd som ges till den termen i Corporations Act 2001 (Cth);
Tjänster avser de tjänster som vi ska tillhandahålla dig enligt beskrivningen i en insättningsorder;
Användare betyder en person som går in på en sida på våra webbplatser;
vi/vår/oss betyder Happy Media;
du/din avser den person som identifieras som "Kunden" eller "Annonsören" i Annonseringsordern (och inkluderar alla reklambyråer som agerar på uppdrag av en annonsör eller kund för vars räkning tjänster efterfrågas i enlighet med en Annonseringsorder); och
Värdekredit betyder en kredit som vi kan utfärda till dig vid din annullering av en beställning i enlighet med paragraf 3.3 i detta avtal för tillhandahållande av oss av ersättningstjänster av motsvarande värde som beställningen.
3. TJÄNSTER
3.1 Tillhandahållande av tjänster
Vi kommer att förse dig med, och du samtycker till att använda tjänsterna i enlighet med detta avtal.
3.2 Beställningar av tjänster och rätt att neka tjänster
Du kan begära tjänster från oss genom att fylla i en insättningsorder utfärdad av oss som anger detaljerna för de tjänster som krävs för att tillhandahållas av oss och tillhörande avgifter.
Vi kommer inte att vara skyldiga att tillhandahålla dig de särskilda tjänsterna som anges i införandeordern förrän du har undertecknat insättningsordern. Vi kan kräva att du skickar in ett ifyllt formulär för kreditansökan innan vi utfärdar en inläggningsorder.
Varken dessa villkor eller något skriftligt eller muntligt citat från Happy Media representerar ett avtal om att publicera reklamkopia eller tillhandahålla tjänster till dig. Ett avtal kommer endast att bildas mellan Happy Media och dig när Happy Media tar emot din undertecknade Insättningsorder.
Happy Media förbehåller sig rätten att när som helst vägra eller dra tillbaka publicering av reklamexemplar som, enligt Happy Medias åsikt, är olagliga, ärekränkande, stötande, obscenta och/eller strider mot Happys affärsintresse, goodwill och/eller rykte. Media eller någon av dess kunder, Affiliates eller leverantörer eller kommer sannolikt att göra intrång i tredje parts rättigheter (även om annonsexemplaret tidigare har publicerats av Happy Media).
3.3 Avbokning av tjänster
Du kan avbryta en beställning av alla tjänster när som helst utan kostnad förutsatt att du ger oss minst trettio (30) dagars varsel före lanseringsdatumet för beställningar på Happy Media Network. Om du avbryter en beställning av tjänster inom 72 timmar efter lanseringsdatumet, kommer din beställning ändå att faktureras som bokad av oss och du kommer att debiteras för hela avgiften för beställningen. Ingen värdekredit eller annan kompensation kommer att utfärdas av oss till dig eller din kund.
I händelse av att du avbryter din beställning mellan 3-30 dagar före lanseringsdatumet, kommer vi att fakturera din beställning som bokad och du kommer att vara skyldig att betala hela beloppet av avgifter för din beställning. Vi kommer dock att ge dig en värdekredit motsvarande de totala avgifter som du betalat för din annullerade beställning. Information om värdekrediten kommer att dokumenteras genom en Happy Media-kreditnota som vi tillhandahåller dig.
Alla värdekrediter som utfärdats i enlighet med paragraf 3.3 ovan måste användas inom tre (3) månader från utfärdandedatumet (såvida inte annat har överenskommits skriftligen av oss) annars kommer de att förverkas av dig. Du samtycker till att varna Happy Media om inlösen av eventuell värdekredit av dig vid tidpunkten för att slutföra en ny beställning av tjänster. Du bekräftar vidare att din användning av Value Credit är beroende av tillgången på ersättningstjänster.
Oavsett vilken uppsägningstid du har gett oss, om du annullerar en beställning för kreativa tjänster kommer vi att debitera dig för alla produktionskostnader och avgifter som vi har ådragit oss från och med datumet för annulleringen. Vi kan avbryta en beställning eller delbeställning på när som helst utan att ge dig några skäl för avbokningen. Om vi ​​utövar denna rättighet kommer vi efter eget val:
 • återbetala alla avgifter som du redan har betalat till oss;
 • ge dig en värdekredit; eller
 • schemalägga lanseringsdatumet till ett annat datum inom sextio (60) dagar från avbokningsdatumet;
och du samtycker till att detta är vårt enda ansvar gentemot dig i förhållande till den specifika ordern eller delordern.
För att undvika tvivel kommer en annullering av en Order eller delorder av endera parten i enlighet med denna paragraf 3.3 att anses vara en uppsägning av detta avtal av den parten i förhållande till sådan order eller delorder. Happy Media kräver 90 dagars varsel för avstängning av digitala strategitjänster. 
3.4-optimering 
Vi gör rimliga ansträngningar för att leverera tjänster i enlighet med beställningen. I händelse av att vi rimligen tror att någon kampanj ger underpresterande resultat, kan vi efter eget gottfinnande ändra placeringen av annonskopia från den som anges i beställningen förutsatt att den visas i en annonsenhet i väsentligen likvärdig storlek och på en någorlunda likvärdig webbplatsmiljö till de som anges i ordern.
3.5 Rätt att vägra reklam
Happy Media förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka reklamexemplar från webbplatsen utan att ange skäl (även om reklamexemplaret tidigare har publicerats av Happy Media). 
3.6 Ingen rätt att återförsälja tjänster 
Du samtycker till att du inte kommer att sälja vidare några tjänster, inklusive kreativa tjänster som du begärt eller annonsplaceringar köpta på våra webbplatser, till någon tredje part utan Happy Medias uttryckliga skriftliga medgivande i förväg.
4. ANNONSKOPI
4.1 Form för reklamkopia
Du kommer att se till att alla annonstexter överensstämmer med våra reklamspecifikationer (som kan ändras av oss då och då) som finns tillgängliga på Happy Media. Din underlåtenhet att uppfylla våra reklamspecifikationer kan försena eller förhindra placeringen av annonsexemplaret på Happy Media Network, eller orsaka att den tas bort från den tillämpliga webbplatsen, och strider mot detta avtal. Utan begränsningsklausul 4.5 måste du förse oss med en ersättningsreklamkopia inom fyrtioåtta (48) timmar om vi vägrar att publicera annonskopia eller om vi tar bort någon annonskopia i enlighet med detta avtal.
4.2 Redaktionellt ärende
Du kommer att se till att annonstexten är tydligt identifierbar för användarna som reklammaterial och inte innehåller något material som kan förväxlas av användare med vårt redaktionella innehåll.
Du godkänner att vi kan märka vilken annonskopia som helst som en annons när vi publicerar den.
4.3 Främjande av tävlingar
Du kommer att säkerställa att alla reklamexemplar som refererar till någon skicklighetstävling eller lotterikampanj tydligt identifierar tävlingens arrangör och att du har erhållit alla tillämpliga tillstånd och godkännanden för genomförandet av tävlingen innan reklamexemplaret publiceras på webbplatsen .
4.4 Webbplatslänkar
Du kommer att se till att alla webbadresser som hänvisas till i någon annonskopia länkar användare till den avsedda webbplatsen. Vi kan testa om webbadressen är funktionell och kan efter eget gottfinnande ta bort alla webbadresser som inte uppfyller vårt godkännande.
4.5 Leverans av reklamexemplar
Du kommer att förse oss med annonskopia för vårt godkännande minst fem (5) dagar före lanseringsdatumet eller annan deadline som vi har meddelat dig skriftligen. Du bekräftar att tiden är avgörande för att du tillhandahåller annonsexemplaret till oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, acceptera sen reklamkopia för publicering. Annonsexemplar som levereras digitalt måste innehålla Happy Medias bokningsidentifikationsnummer.
Om vi ​​inte får din annonskopia före lanseringsdatumet kan vi (efter eget gottfinnande):
 • (I)     behandla detta som en annullering av den tillämpliga beställningen eller en del därav och vi kan debitera dig en avbokningsavgift; eller
 • (Ii)    debiterar dig avgifter från lanseringsdatumet på en pro rata-basis baserat på värdet av hela beställningen (exklusive delar som består av prestationsbaserade) för varje hel dag som annonsexemplaret inte tas emot.
Om annonstexten är försenad (som beräknat med hänvisning till paragraf 4.5(a) ovan), är vi inte skyldiga att garantera full leverans av beställningen och kommer inte att utfärda varor eller krediter för missad aktivitet.
4.6 Rätt att publicera reklamexemplar
Du representerar och garanterar för oss att du är fullständigt auktoriserad att publicera, och att du ger oss tillstånd att publicera Annonskopia för din räkning på våra webbplatser.
4.7 Annonsörens kontaktuppgifter
Annonskopia som innehåller kontaktuppgifter för annonsören måste innehålla annonsörens fullständiga namn och gatuadress. Enbart postbox och e-postadresser är otillräckliga.
4.8 Inget ansvar för reklamkopia
Happy Media kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada på någon reklamkopia som lämnas i dess besittning eller kontroll.
4.9 Fel i annonstext
Du måste omedelbart kontrollera korrektur av annonskopia (om de tillhandahålls till dig av Happy Media) och meddela Happy Media om eventuella fel i korrekturen eller i publicerad annonskopia så snart som möjligt. Happy Media tar inte ansvar för eventuella fel som du eller din agent lämnat in, inklusive fel i annonskopia som placerats över telefon.
5. FÖRSÄLJNINGSMATERIAL
Du är medveten om att alla marknadsföringsfilmpaket, mock-ups, presentationer eller marknadsföringsmaterial som tillhandahålls till dig angående våra tjänster endast är exempel och att vi efter eget gottfinnande kan ändra placeringen av någon annonskopia på våra webbplatser.
6. SATSA OCH SPEL
Om du använder våra tjänster i syfte att marknadsföra eller marknadsföra några speltjänster som tillhandahålls av dig eller någon tredje part kommer du att implementera lämpliga procedurer för att säkerställa att alla användare som använder sådana tjänster via våra webbplatser inte har hemvist i ett land som förbjuder åtkomst till spel. Tjänster. Vi kan efter eget gottfinnande ha rätt att granska och testa effektiviteten av dina rutiner och du kommer att förse oss med all rimlig teknisk assistans vi behöver för sådan revision.
6.1 Annonsören intygar och garanterar att:
 • (a) det är en icke-ägd förening[1] eller licensierad satsningsoperatör[2] enligt vad som anges i Betting and Racing Act 1998 (NSW);
 • (b) det korrekta meddelandet om ansvarsfullt spelande kommer att tillämpas under hela annonsen;
 • (c) där några priser anges i Annonsen kommer Annonsören att tillhandahålla en friskrivningsklausul om datum, tid och zon som ett pris gäller;
 • (d) inga kampanjer av odds kommer att ske siren till siren under sändning, sändning eller annan kommunikation av matchen som spelas;
 • (e) i NSW kommer det inte att finnas någon reklam för någon match eller match som pågår vid tidpunkten för sändning, sändning eller kommunikation av annonsen; och
 • (f) I NSW, SA och WA kommer det inte att finnas någon marknadsföring av incitament som strider mot lagkraven i dessa stater.
6.2 Publicering av varje annons av Happy Media eller dess och relaterade bolag godkänns av annonsören i enlighet med avsnitt 33H i Betting and Racing Act 1998 (NSW).
6.3 Annonsören håller härmed Happy Media och dess närstående organ och dotterbolag skadeslös från och mot alla kostnader, förluster och utgifter som den kan lida eller ådra sig och alla skador, anspråk eller förfaranden som uppstår från eller i samband med godkännandet av detta godkännande och/ eller sändning, överföring eller kommunikation av varje annons.
6.4 För att undvika tvivel omfattar den skadeslöshet som tillhandahålls av Annonsören i punkt 6.3 ovan till varje handling, eller underlåtenhet att agera, från Happy Medias sida och dess relaterade organ och dotterbolag, inklusive varje underlåtenhet från Happy Media att ansöka eller producera komponenter (t.ex. grafiska, textmässiga, ansvarsfriskrivningar) av annonsen.
[1] ”Egendomsrättslig förening” betyder ett organ som bildats i syfte att främja och genomföra tävlingsmöten, som inte delar ut vinster och som är registrerat hos ett kontrollerande organ som ansvarar för den typ av tävlingar som genomförs av det relevanta organet
[2] ”Licensierad satsningsoperatör” betyder en vadslagningsoperatör som innehar en licens eller auktoritet (oavsett vad som beskrivs) enligt lagstiftningen i New South Wales eller någon annan stat eller territorium för att utföra sina vadslagningsoperationer (oavsett om det är i den staten eller territoriet eller någon annanstans).
7. KREATIVA TJÄNSTER
7.1 Instruktioner och material 
Du kommer att förse oss med alla designinstruktioner, logotyper, typsnitt, stilguider, produktbilder, konstverk eller annat material som vi behöver för att utföra kreativa tjänster åt dig på det sätt och det format som vi anger vid tidpunkten för slutförandet av infogningen Beställning eller på begäran av oss kort därefter.
7.2 Ändringar av anpassat material under produktion     
Du bekräftar att alla material, idéer, talang, rubriker och andra koncept som vi presenterade för dig innan vi påbörjade produktionen av det anpassade materialet inte var slutgiltiga och kan ändras till lämpliga alternativ efter vårt gottfinnande efter skriftligt meddelande och diskussion med dig.
7.3 Tidslinje för produktion av anpassat material
Happy Media kommer inte att påbörja produktionen av anpassat material förrän överlämningsdokumentet har mottagits från dig. Standardproduktionstid för anpassat material är fyra (4) veckor från verkställandet av inläggsordern för skriftligt innehåll och sex (6) veckor för videoinnehåll om inte annat har kommit överens med dig.
7.4 Godkännande av anpassat material
Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla mock-ups av allt anpassat material för ditt godkännande i rimlig tid före lanseringsdatumet. Du måste omedelbart kontrollera mock-ups vid mottagandet och meddela oss om ditt godkännande eller om eventuella fel eller ändringar du behöver före lanseringsdatumet. Vi kan komma att debitera dig ytterligare avgifter för eventuella ändringar som vi uppskattar kommer att ta mer än en arbetsdag att genomföra.
Om vi ​​inte får ditt godkännande för mock-ups av det anpassade material som levererats till dig minst två (2) dagar före lanseringsdatumet (såvida inte en sådan försening orsakas av oss), kan vi efter eget gottfinnande men om vi agerar rimligen behandla detta som en annullering av den tillämpliga beställningen eller del därav och vi kan komma att debitera dig en avbokningsavgift.
7.5 IP i anpassat material
Såvida inget annat anges i den undertecknade beställningen kommer Happy Media att äga alla immateriella rättigheter som finns i det anpassade material som det skapar åt dig i enlighet med dessa villkor. Happy Media samtycker till att använda och licensiera sådant anpassat material i enlighet med licensrättigheterna som anges i klausul 9.2 i dessa villkor såvida det inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan dig och Happy Media i den tillämpliga insättningsordern.
7.6 Lagring av anpassat material
Om inte annat överenskommits med dig, kommer Happy Media att behålla kopior av allt anpassat material som publiceras för dig eller din kund på Happy Media Network för all framtid. Anpassat material som produceras av Happy Media i enlighet med en beställning av tjänster men som inte införlivas eller på annat sätt används i den slutliga versionen av din kundkampanj som publiceras på Happy Media Network kommer dock endast att behållas av Happy Media i sex (6) månader efter att kampanjen har avslutats på Happy Media Network innan den raderas eller på annat sätt förstörs av Happy Media efter eget gottfinnande.
8. GARANTIER
8.1 Dina garantier
Du garanterar oss att:
 • a) du har alla tillämpliga licenser och samtycken som krävs för att ingå och utföra dina skyldigheter enligt detta avtal;
 •  b) om du är en reklambyrå:
  • (i) du har full behörighet att agera på uppdrag av annonsörer eller klienter på vars vägnar du begär tjänster och att binda sådan annonsör eller klient till detta avtal;
  • (ii) både du och annonsören eller klienten på vars vägnar du begär Tjänster samtycker till att vara solidariskt ansvariga för alla tillämpliga ansvarsområden som anges i detta Avtal, inklusive (utan begränsning) betalningsförpliktelserna som anges i klausul 10 nedan; och
  • (iii) från och med datumet för detta avtal bryter annonsören eller klienten för vars räkning du begär tjänster inte något avtal med dig, inte heller är sådan annonsör eller klient i försumlighet med avseende på några belopp som du är skyldig dig.
 • c) du har följt och kommer att fortsätta att följa alla tillämpliga lagar och förordningar när du utför dina skyldigheter enligt detta avtal;
 • d) du inte kommer att bryta mot något avtal, arrangemang eller överenskommelse med en tredje part som ett resultat av att ingå eller utföra någon del av detta avtal;
 • e) Annonskopian följer alla tillämpliga lagar och förordningar och branschriktlinjer;
 • f) Du kommer att följa (och kommer att se till att din klient följer) eventuella ytterligare villkor som ålagts av en tredje part som gäller för din användning av tjänsterna, som avslöjas av oss i införandeordern;
 • g) Annonskopian kommer inte att göra intrång i någon persons immateriella rättigheter;
 • h) Annonskopian kommer inte att innehålla innehåll, eller innehålla en länk till något innehåll, som är olagligt, obscent, våldsamt, ärekränkande, pornografiskt, stötande eller diskriminerande baserat på överväganden om ras, nationellt ursprung, kön, ålder, funktionshinder, religion, sexuell läggning eller uttryck, som underlättar eller främjar otillåten nedladdning, uppladdning, peer-to-peer-delning eller streaming av upphovsrättsskyddat innehåll, eller främjar företag, produkter eller tjänster som strider mot tillämplig australisk lag, koder eller förordningar;
 • i) varken du (eller någon forskningsleverantör som du anlitar för att utföra någon forskning eller undersökning på Happy Media Network) kommer att infoga någon tagg, kod, cookie, pixel eller annan dataspårnings- eller insamlingsenhet i annonskopian utan vårt uttryckliga tillstånd;
 • j) om reklam innehåller namn eller fotografisk eller bildframställning av någon levande person och/eller någon kopia med vilken någon levande person kan identifieras, har du erhållit den personens auktoritet att använda hans/hennes namn eller representation på Reklamkopia;
 • k) du kommer inte att använda eller vidaredistribuera till någon tredje part utan vårt tillstånd någon information eller rapporter som vi kan tillhandahålla dig annat än i syfte att utvärdera våra tjänsters prestanda.
8.2 Våra garantier
Vi garanterar dig att:
 • (a) vi har rätt att tillhandahålla tjänsterna till dig;
 • (b) vi kommer att använda rimlig omsorg och skicklighet vid tillhandahållandet av tjänsterna; och
 • (c) vi kommer att följa alla tillämpliga lagar och förordningar när vi tillhandahåller tjänsterna.
8.3 Uteslutning av garantier
Vi utesluter alla underförstådda villkor och garantier från detta avtal förutom alla villkor eller garantier (såsom de som antyds av Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) som inte kan uteslutas enligt lag.
9. IMMATERIALRÄTT
9.1 Ägande av IP
Om inte annat avtalats i införandeordern äger vi eller våra licensgivare den immateriella äganderätten i det anpassade materialet, våra varumärken och allt annat material som utvecklats eller tillhandahålls av oss under detta avtal. Du och dina licensgivare äger den immateriella egendomen i alla annonseringsexemplar, dina varumärken och allt annat material som du tillhandahåller oss under detta avtal.
Förutom vad som godkänts av detta avtal, samtycker parterna till att inte:
 • (a) reproducera den andra partens immateriella rättigheter; eller
 • (b) underlicensiera, tillhandahålla eller vidare syndikera den andra partens immateriella rättigheter på någon annan webbplats än våra webbplatser.
9.2 Licens för immateriella rättigheter
Du ger oss en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens att reproducera och kommunicera till allmänheten Annonskopian på våra webbplatser i enlighet med avtalet. Du ger oss en begränsad icke-exklusiv rätt att kopiera, anpassa, modifiera och på annat sätt använda alla logotyper eller annat designmaterial som du tillhandahåller för att använda i syfte att förse dig med Creative Services.
Happy Media kommer endast att publicera, använda eller på annat sätt dela det anpassade material som skapats för dig på Happy Media Network och i reklammaterial som produceras av Happy Media om inte annat skriftligen överenskommits med dig. Du kan publicera länkar till det anpassade materialet på dina ägda och drivna digitala och sociala kanaler, men du samtycker till att du inte får distribuera, publicera eller på annat sätt utnyttja det anpassade materialet på något sätt såvida inte uttryckligen skriftligen godkänts av Happy Media (med detaljerna om sådant licensavtal inklusive tillåtna distributionsplattformar, format, datum och avgifter (om tillämpligt) som ska överenskommas mellan parterna vid tidpunkten för verkställandet av insättningsordern.)
10. BETALNING
10.1 Priser och avgifter
Du betalar avgifterna enligt beskrivningen i kontraktet/inläggsordern. Avgifterna för våra tjänster kommer att vara de som anges i vårt aktuella priskort vid tidpunkten för vårt godkännande av beställningen, såvida vi inte kommer överens och specificerar andra priser med dig i kontraktet/insättningsordern. I händelse av att ett överenskommet kontrakt eller en insättningsorder inte slutförs, samtycker du till att betala Happy Media i sin helhet för all medieaktivitet under perioden för den överenskomna kostnaden på $40 CPM (kostnad per 1000 visningar). Vid kontrakterad kvarlåtenskap garanterar du 90 dagars uppsägningstid före uppsägning. Om uppsägningstiden inte erbjuds går du med på att betala Happy Media för den aktivitet som skulle ha genomförts under den tiden. 
10.2 Ändringar av priser
Vi kan komma att ändra vårt Priskort då och då utan föregående meddelande.
10.3 Kostnader och avgifter
Vi kan komma att debitera dig ytterligare kostnader som vi ådrar oss i tillhandahållandet av tjänster inklusive (utan begränsning):
 • a) kostnaden för att erhålla nödvändiga licenser för tävlingar som ingår i Creative Services;
 • b) eventuella ytterligare kostnader vi ådrar oss för att tillhandahålla talang, fotografering, filmning, specialeffekter av andra specialtjänster som du begär ska tillhandahållas som en del av de kreativa tjänsterna;
 • c) Avgifter för försenade betalningar för eventuell försenad faktura som kommer att beräknas månadsvis på det förfallna beloppet med två procent (2 %) över basräntan för Australian and New Zealand Banking Group.
10.4 GST och skatter
Du är ansvarig för att beräkna och betala alla skatter, tullar och andra statliga avgifter eller avgifter som ska betalas eller fastställas i samband med detta avtal inklusive (utan begränsning) skatt på varor och tjänster, annan mervärdesskatt, försäljnings- eller användningsskatter, stämpelskatt och omsättningsskatt , men exklusive skatter, tullar och statliga avgifter som beräknas på vår inkomst.
10.5 Fakturor
Vi kommer att fakturera dig månadsvis för avgifter och kostnader som ska betalas enligt detta avtal (beräknade och betalas för tjänster som bokats under den tillämpliga insättningsordern.) Du kommer att betala de fakturerade beloppen inom trettio (30) dagar från fakturadatumet (eller inom tidsramen som annat anges på fakturan).
10.6 Kredit och ditt konto
Happy Media kan bevilja, neka eller dra tillbaka krediter till dig när som helst efter eget gottfinnande.
10.7 Mätning av reklam
Vi kommer att mäta annonsering (inklusive levererade visningar och uppnådda klick) genom våra system för annonsspårning. Resultat från tredje parts annonsservrar kommer inte att accepteras för fakturering och bedömning av annonsprestanda.
11. GODKÄNDA ORGAN
11.1 Provisionsbetalningar
Godkända byråer har rätt att få en provision motsvarande tio procent (10 %) av det totala beloppet av dina månatliga fakturerade avgifter. Vår betalning av eventuell provision är villkorad av följande:
 • a) du måste fullständigt avslöja för dina kunder hur mycket provision du får från oss;
 • b) du måste följa detta avtal fullt ut; och
 • c) din fulla betalning av fakturor inom trettio (30) dagar.
11.2 Status som godkänd byrå
Du måste förse oss med all information som vi rimligen kan begära till stöd för din ansökan om att bli registrerad som en godkänd byrå, inklusive solvensredovisningar, balans- och resultaträkningar och information om eventuella försäkringar som du har. Vi kan återkalla din status som godkänd byrå när som helst efter skriftligt meddelande utan att ange någon anledning.
11.3 Offentliggörande
Du garanterar för oss att du har avslöjat för dina kunder alla förmåner du kan få från oss till följd av att du är en godkänd byrå.
12. KONFIDENTIELL INFORMATION
12.1 Varje part måste:
 • (a) vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att upprätthålla konfidentialiteten för den andra partens konfidentiella information; och
 • (b) inte avslöja den andra partens konfidentiella information till någon person förutom vad som är tillåtet enligt klausulerna 13(b) och (c) nedan.
 • En part ("mottagare") kan avslöja den andra partens konfidentiella information:
  • i) till en representant för mottagaren som behöver känna till den konfidentiella informationen för detta avtals syften och under förutsättning att mottagaren vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att en sådan representant är fullt medveten om den konfidentiella karaktären hos den avslöjande partens konfidentiella information innan avslöjandet görs; eller
  • ii) som krävs eller godkänns för att avslöjas enligt någon lag.
12.2 Vi kan komma att avslöja och göra din konfidentiella information tillgänglig för våra affiliates under förutsättning att vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att sådana affiliates görs fullt medvetna om den konfidentiella karaktären hos din konfidentiella information innan avslöjandet görs. Du samtycker till att våra Affiliates kontaktar dig i samband med att de tillhandahåller dig reklam, innehållsintegration, kreativa tjänster och/eller andra produkter eller tjänster till dig.
13. ERSÄTTNING OCH ANSVAR
13.1 Skadestånd
Du håller oss skadeslösa mot all förlust, skada eller ansvar som vi kan lida eller ådrar sig till följd av anspråk som riktas mot oss till följd av brott mot dina garantier i klausul 8.1 och varje handling eller underlåtenhet av dig i samband med din reklamkopia eller utövande av IP-rättigheter enligt klausul 9.
13.2 Ansvarsbegränsning
Ingen av parterna är ansvarig för någon indirekt förlust som ådras av dem eller någon annan person som uppstår ur eller i samband med detta avtal. Vårt ansvar gentemot dig för alla anspråk som görs enligt detta avtal (oavsett om sådant ansvar uppstår i kontrakt, skadeståndsansvar (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt) är, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, begränsat efter vårt val att återförse tjänsterna eller betala kostnaderna för att få tjänsterna levererade på nytt.
13.3 Inget ansvar för reklamkopia
Vi är inte ansvariga för någon aspekt av annonskopian, inklusive produkter eller tjänster som hänvisas till i annonskopian. Du är ensam ansvarig för innehållet i alla annonseringsexemplar och tillhörande produkter och tjänster, inklusive eventuella tillhörande tävlingar och kampanjer.
13.4 Klagomål
Om du vill göra anspråk på en värdekredit, återpublicering eller någon annan gottgörelse med avseende på våra tjänster måste du skicka anspråket till oss senast fjorton (14) dagar efter lanseringsdatumet.
14. ALLMÄN
14.1 Tillämplig lag
Detta avtal regleras av lagarna i New South Wales, Australien. Varje part underkastar sig oåterkalleligt och ovillkorligt den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i New South Wales, Australien.
14.2 Meddelanden
Ett meddelande ska vara skriftligt till adressatens adress som anges i införingsföreläggandet.
14.3 Offentliga uttalanden
Du får inte ge ut något pressmeddelande eller göra andra offentliga uttalanden i samband med detta avtal eller förhållandet som upprättas genom detta avtal utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Vi kan dock göra informationshänvisningar till ditt deltagande i Happy Media Network i pressmeddelanden utan att erhålla ditt samtycke.
14.4 Ingen byrå
Detta avtal kommer inte att skapa ett joint venture, juridiskt partnerskap, anställnings- eller agenturförhållande mellan dig och oss.
14.5 Uppdrag
Ingen av parterna får överföra eller överlåta detta avtal utan den andra partens skriftliga medgivande i förväg (får inte undanhållas på ett orimligt sätt).
14.6 Sekretess
Du får inte skicka någon personlig information eller data till oss eller våra partners som kan användas för att identifiera eller lokalisera en fysisk person, eller känsliga ekonomiska, medicinska eller sexuella uppgifter.
Vi kan samla in din personliga information för att tillhandahålla tjänsterna till dig och för faktureringsändamål. Insamlingen, användningen eller avslöjandet av all personlig information som du tillhandahåller oss i samband med din användning av tjänsterna är föremål för Happy Media Groups sekretesspolicy.
Du samtycker till att lagra och använda all personlig information som vi kan tillhandahålla dig i enlighet med kraven i Privacy Act 1988 (Cth) och Spam Act 2003 (Cth).